Thumbnail Image Text
1 of 1

At Studio Olafur Eliasson, the studio kitchen, 2016, 2016